Accessibility Tools
  • Increase Text
  • High Contrast Mode

The Irish Manuscripts Commission

Mission Since 1928, when the Commission was established by the Irish Government, scholarship and learning have expanded beyond anything that could have been conceived at the time. The Commission has played a significant role in this process by publishing to the highest scholarly standard, editions, calendars and lists of primary materials. The Irish Manuscripts Commission is committed to promoting public awareness of primary source materials and their importance for the history, heritage and culture of Ireland. The experience gained by the Commission over the years makes it especially suited to advise on policy towards preserving and making accessible sources of our past. Through its publication programme and commitment to digitisation and online access to its out-of-print publications, the Commission can bring these sources to the widest possible readership within Ireland and worldwide. Misean Ó 1928, nuair a bhunaigh Rialtas na hÉireann an Coimisiún, tá borradh thar cuimse tagtha ar léann is foghlaim na tire. Tá páirt shuntasach glactha ag an gCoimisiún sa phróiseas seo trí eagráin, caileandair agus liostaí de bhunfhoinsí a fhoilsiú ar an gcaighdeán scoláireachta is airde. Tá Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann tiomanta ar fheasacht an phobail ar bhunfhoinsí agus a dtábhacht do stair, oidhreacht and cultúr na hÉireann a chur chun cinn. Leis an taithí atá faighte ag an gCoimisiún le blianta anuas tá ar a chumas comhairle a thabhairt i gcur le chéile polasaí i leith caomhnaithe agus inrochtaineachta ár bhfoinsí stairiúla. Trína chlár foilseacháin, a thiomantas do dhigitiú agus trí rochtain ar líne a chur ar fáil ar fhoilseacháin atá as cló, tá ar chumas an Choimisiúin na foinsí seo a chur os comhair an lucht léitheoireachta is leithne in Éirinn agus ar fud an domhain.

1641 Depositions, Volume VII: Wexford

by Aidan Clarke (principal editor)The Irish Manuscripts Commission

THE IRISH RELIGIOUS CENSUSES OF THE 1760s: CATHOLICS AND PROTESTANTS IN EIGHTEENTH-CENTURY IRELAND

by Brian Gurrin, Kerby A Miller, Liam Kennedy The Irish Manuscripts Commission